Javni poziv za dodjelu grant potpore socijalnim poduzećima i socijalnim zadrugama

7.5.2021. Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine, za potrebe projekta „Doprinos organizacija civilnog društva razvitku socijalnog poduzetništva“, raspisuju javni poziv za dodjelu grant potpore socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama u Bosni i Hercegovini.

Image for news

Kriteriji koje treba da ispuni pravni subjekt koji aplicira za potporu je taj da djeluje na principima socijalnog ili društvenog preduzetništva definisanim kroz Strategiju inkluzivnog i održivog razvoja 2020. Evropske unije, a to su:

  • da se bavi ekonomskom djelatnošću,
  • da djeluje u duhu društvenog cilja,
  • da ima ograničenja u pogledu raspodjele i/ili imovine,
  • da djeluje neovisno,
  • da ima inkluzivno upravljanje.

Vrijednost grantova koji će biti dodijeljeni u okviru ovog poziva je maksimalno 2.500 EUR ili 4.889,50 KM.

Ukupan fond koji je na raspolaganju za dodjelu grantova iznosi 54.000 EUR ili 105.614,82 KM.

Na osnovu prethodno navedenog u okviru ovog poziva će biti dodijeljeno 20-25 grantova, a u zavisnosti od broja kvalitetnih i izabranih projekata, kao i njihovih odobrenih projektnih troškova.

Postoje dvije opcije za realizaciju sredstava granta.

Prva opcija je da aplikant realizuje grant, sredstava se prebacuju na njegov račun i u obavezi je dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava sa svom pratećom dokumentacijom. Trošak PDV-a ide na teret aplikanta.              

Druga opcija je da „Fondacija lokalne demokratije“ i „Lara“ izvrše nabavku i u tom slučaju nabavke, roba i radovi su oslobođeni PDV-a, jer kao nosilac projekta imaju potvrdu o oslobođenju od PDV-a u okviru ovog EU projekta. Time bi se iznos za nabavku opreme uvećao.

Prijave trebaju biti dostavljene na e-mail adrese: info@fld.ba ili fondacija.lara@gmail.com najkasnije do 13. maja 2021. godine do 12.00 sati.

Sva potrebna prateća dokumentacija u prilogu.